1396/09/20

جزییات مسابقه

پرسپولیس تهران - صنعت نفت آبادان

16:15

لیگ برتر

2 : 0

هفته 8

ورزشگاه: آزادی

رخداد های بازی

علي عليپور 70

علي عليپور 88

بازیکنان اصلی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی پرسپولیس تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره پرسپولیس تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن