• گلزنان لیگ برتر
تعداد 8 گل
نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن
فرزاد حاتمي - تراکتورسازي تبریز
تعداد 7 گل
نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن
ادر لوسيانو - تراکتورسازي تبریز
تعداد 6 گل
نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن
محمد ابراهيمي - تراکتورسازي تبریز محمد ايران پوريان - تراکتورسازي تبریز
تعداد 4 گل
نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن
سروش رفيعي تل گري - تراکتورسازي تبریز
تعداد 3 گل
نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن
مهدي شريفي - تراکتورسازي تبریز
تعداد 2 گل
نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن
مهدي کياني - تراکتورسازي تبریز اميد عاليشاه - تراکتورسازي تبریز
تعداد 1 گل
نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن
محمد رضا مهدي زاده کاساني - تراکتورسازي تبریز محمد نوري - تراکتورسازي تبریز سينا عشوري - تراکتورسازي تبریز کرار جاسم محمد - تراکتورسازي تبریز