• گلزنان لیگ برتر
تعداد 4 گل
نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن
پيام ملکيان - سیاه جامگان ايوب کلانتري - سیاه جامگان گوران جرکويچ - سیاه جامگان
تعداد 3 گل
نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن
غلامحسين بادامکي - سیاه جامگان عباس عسکري - سیاه جامگان
تعداد 2 گل
نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن
روح الله سيف اللهي مقدم - سیاه جامگان
تعداد 1 گل
نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن
وحيد عسگري کاريزي - سیاه جامگان محسن آذرباد - سیاه جامگان رضا درويشي - سیاه جامگان رضا شربتي - سیاه جامگان
مهران عسگري - سیاه جامگان محمد رضا خانزاده - سیاه جامگان