• لیست کارت های خالد شفيعي
 • ماشین سازی تبریز : تراکتورسازي تبریز 1395/05/21

  56 کارت زرد

 • تراکتورسازي تبریز : سیاه جامگان 1395/06/30

  10 کارت زرد

 • گسترش فولاد : تراکتورسازي تبریز 1395/08/06

  71 کارت زرد

 • تراکتورسازي تبریز : پدیده خراسان 1395/09/12

  91 کارت زرد

 • استقلال خوزستان : تراکتورسازي تبریز 1395/10/23

  30 کارت زرد

 • تراکتورسازي تبریز : ماشین سازی تبریز 1395/11/08

  85 کارت زرد

 • صباي قم : تراکتورسازي تبریز 1396/01/18

  95 کارت زرد

 • سپاهان اصفهان : تراکتورسازي تبریز 1396/02/09

  66 کارت زرد