• لیست کارت های فرناندو ده خسوس
  • استقلال تهران : گسترش فولاد 1395/09/05

    75 کارت قرمز

  • صنعت نفت آبادان : گسترش فولاد 1395/10/06

    90 کارت زرد

  • پيکان تهران : گسترش فولاد 1395/10/23

    93 کارت زرد