• لیست کارت های حميد رضا علي عسگري
  • پدیده خراسان : سیاه جامگان 1395/05/10

    28 کارت زرد

  • تراکتورسازي تبریز : سیاه جامگان 1395/06/30

    2 کارت زرد