• لیست کارت های شهريار مغانلو
  • استقلال خوزستان : پيکان تهران 1395/06/30

    20 کارت زرد

  • پيکان تهران : سپاهان اصفهان 1395/11/14

    81 کارت زرد

  • نفت تهران : پيکان تهران 1395/11/21

    92 کارت زرد