• لیست کارت های حميد بوحمدان
  • فولاد خوزستان : سايپـا تهران 1395/06/20

    20 کارت زرد

  • فولاد خوزستان : صنعت نفت آبادان 1395/09/26

    17 کارت زرد

  • فولاد خوزستان : تراکتورسازي تبریز 1395/12/20

    24 کارت زرد