• لیست کارت های حسين بغلاني
 • صباي قم : صنعت نفت آبادان 1395/05/04

  19 کارت زرد

 • استقلال تهران : صنعت نفت آبادان 1395/05/15

  58 کارت زرد

 • نفت تهران : صنعت نفت آبادان 1395/06/19

  92 کارت زرد

 • سیاه جامگان : صنعت نفت آبادان 1395/09/12

  86 کارت زرد

 • صنعت نفت آبادان : سايپـا تهران 1395/09/18

  71 کارت زرد

 • صنعت نفت آبادان : صباي قم 1395/10/22

  93 کارت زرد

 • صنعت نفت آبادان : نفت تهران 1395/11/15

  77 کارت زرد

 • صنعت نفت آبادان : پرسپولیس تهران 1396/01/12

  87 کارت زرد