• لیست کارت های حبيب گرداني
 • ماشین سازی تبریز : استقلال خوزستان 1395/07/24

  16 کارت زرد

 • ماشین سازی تبریز : فولاد خوزستان 1395/10/24

  54 کارت زرد

 • گسترش فولاد : ماشین سازی تبریز 1395/10/29

  92 کارت زرد

 • تراکتورسازي تبریز : ماشین سازی تبریز 1395/11/08

  81 کارت زرد

 • ماشین سازی تبریز : استقلال تهران 1395/11/13

  80 کارت زرد

 • سپاهان اصفهان : ماشین سازی تبریز 1395/11/21

  39 کارت زرد