• لیست کارت های سيد عبداله حسيني
 • پدیده خراسان : استقلال خوزستان 1396/05/27

  33 کارت زرد

 • پدیده خراسان : ذوب آهن اصفهان 1396/07/21

  68 کارت زرد

 • پدیده خراسان : نفت تهران 1396/09/03

  46 کارت زرد

 • سپاهان اصفهان : پدیده خراسان 1396/10/08

  58 کارت زرد

 • پدیده خراسان : تراکتورسازي تبریز 1396/11/13

  56 کارت زرد