• لیست کارت های محمد رضا مهدي زاده کاساني
  • تراکتورسازي تبریز : نفت تهران 1396/05/26

    82 کارت زرد

  • پيکان تهران : تراکتورسازي تبریز 1396/07/27

    78 کارت زرد

  • پارس جنوبي جم : تراکتورسازي تبریز 1396/12/05

    21 کارت زرد