• لیست کارت های رضا شربتي
 • گسترش فولاد : سیاه جامگان 1395/06/19

  38 کارت زرد

 • سیاه جامگان : صباي قم 1395/06/25

  61 کارت زرد

 • سپاهان اصفهان : سیاه جامگان 1395/07/30

  19 کارت زرد

 • سايپـا تهران : سیاه جامگان 1395/11/04

  83 کارت زرد

 • نفت تهران : سیاه جامگان 1396/01/11

  56 کارت زرد

 • سیاه جامگان : پرسپولیس تهران 1396/02/14

  38 کارت زرد