• لیست کارت های کريم احمدي
  • سپاهان اصفهان : پدیده خراسان 1395/05/05

    18 کارت زرد

  • سايپـا تهران : پدیده خراسان 1395/05/21

    65 کارت زرد

  • صنعت نفت آبادان : پدیده خراسان 1395/11/29

    73 کارت زرد