• لیست کارت های کريم احمدي
 • سپاهان اصفهان : پدیده خراسان 1395/05/05

  18 کارت زرد

 • سايپـا تهران : پدیده خراسان 1395/05/21

  65 کارت زرد

 • صنعت نفت آبادان : پدیده خراسان 1395/11/29

  73 کارت زرد

 • پدیده خراسان : استقلال تهران 1396/02/09

  37 کارت زرد