• لیست کارت های مصطفي احمدي
  • پدیده خراسان : سیاه جامگان 1395/05/10

    45 کارت زرد

  • استقلال خوزستان : سیاه جامگان 1395/09/04

    54 کارت زرد

  • فولاد خوزستان : سیاه جامگان 1395/11/09

    39 کارت زرد