• لیست کارت های مصطفي احمدي
 • پدیده خراسان : سیاه جامگان 1395/05/10

  45 کارت زرد

 • استقلال خوزستان : سیاه جامگان 1395/09/04

  54 کارت زرد

 • فولاد خوزستان : سیاه جامگان 1395/11/09

  39 کارت زرد

 • استقلال تهران : سیاه جامگان 1395/12/14

  92 کارت زرد

 • سیاه جامگان : سپاهان اصفهان 1395/12/20

  92 کارت زرد

 • سیاه جامگان : استقلال خوزستان 1396/01/16

  51 کارت زرد