• لیست کارت های محمد شادکام
 • نفت تهران : صنعت نفت آبادان 1395/06/19

  33 کارت زرد

 • صنعت نفت آبادان : ماشین سازی تبریز 1395/07/30

  61 کارت زرد

 • صنعت نفت آبادان : ذوب آهن اصفهان 1395/09/05

  92 کارت زرد

 • صنعت نفت آبادان : صباي قم 1395/10/22

  66 کارت زرد

 • صنعت نفت آبادان : پدیده خراسان 1395/11/29

  56 کارت زرد

 • صنعت نفت آبادان : سیاه جامگان 1396/01/25

  70 کارت زرد