• لیست کارت های عبدالله ناصري
  • فولاد خوزستان : ماشین سازی تبریز 1395/05/05

    56 کارت زرد

  • سیاه جامگان : فولاد خوزستان 1395/05/22

    78 کارت زرد

  • فولاد خوزستان : استقلال تهران 1395/08/06

    65 کارت زرد