• لیست کارت های امين قاسمي نژاد
  • فولاد خوزستان : ماشین سازی تبریز 1395/05/05

    36 کارت زرد

  • ماشین سازی تبریز : سپاهان اصفهان 1395/06/25

    25 کارت زرد

  • ماشین سازی تبریز : استقلال خوزستان 1395/07/24

    70 کارت زرد