• لیست کارت های جلال الدين علي محمدي
  • ماشین سازی تبریز : سپاهان اصفهان 1395/06/25

    45 کارت زرد

  • سپاهان اصفهان : فولاد خوزستان 1395/09/04

    71 کارت زرد

  • پدیده خراسان : سپاهان اصفهان 1395/10/24

    91 کارت زرد