• لیست کارت های آندرانيک تيموتيان سماراني
  • ماشین سازی تبریز : تراکتورسازي تبریز 1395/05/21

    26 کارت زرد

  • ماشین سازی تبریز : سپاهان اصفهان 1395/06/25

    45 کارت زرد

  • نفت تهران : ماشین سازی تبریز 1395/06/31

    41 کارت زرد