• لیست کارت های آندرانيک تيموتيان سماراني
 • ماشین سازی تبریز : تراکتورسازي تبریز 1395/05/21

  26 کارت زرد

 • ماشین سازی تبریز : سپاهان اصفهان 1395/06/25

  45 کارت زرد

 • نفت تهران : ماشین سازی تبریز 1395/06/31

  41 کارت زرد

 • گسترش فولاد : نفت تهران 1396/01/31

  35 کارت زرد