• لیست کارت های بهرام رشيد فرخي
 • فولاد خوزستان : پدیده خراسان 1395/06/26

  82 کارت زرد

 • سايپـا تهران : فولاد خوزستان 1395/11/14

  92 کارت زرد

 • فولاد خوزستان : گسترش فولاد 1395/11/28

  75 کارت زرد

 • صنعت نفت آبادان : فولاد خوزستان 1396/02/09

  93 کارت زرد