• لیست کارت های بهرام رشيد فرخي
  • فولاد خوزستان : پدیده خراسان 1395/06/26

    82 کارت زرد

  • سايپـا تهران : فولاد خوزستان 1395/11/14

    92 کارت زرد

  • فولاد خوزستان : گسترش فولاد 1395/11/28

    75 کارت زرد