• لیست کارت های محمد رضا سليماني اصل
  • سپاهان اصفهان : سايپـا تهران 1396/05/06

    44 کارت زرد

  • سايپـا تهران : سیاه جامگان 1396/09/04

    19 کارت زرد 37 کارت زردوقرمز

  • سايپـا تهران : سپاهان اصفهان 1396/10/01

    66 کارت زرد