• لیست کارت های رضا کرملاچعب
  • استقلال تهران : استقلال خوزستان 1396/05/13

    19 کارت زرد

  • فولاد خوزستان : استقلال خوزستان 1396/07/04

    30 کارت زرد