• لیست کارت های رضا علياري گلوجه
  • استقلال تهران : نفت تهران 1395/05/04

    90 کارت زرد

  • نفت تهران : گسترش فولاد 1395/09/18

    91 کارت زرد