• لیست کارت های بهرام احمدي
  • ماشین سازی تبریز : تراکتورسازي تبریز 1395/05/21

    61 کارت زرد

  • ماشین سازی تبریز : پيکان تهران 1395/08/06

    25 کارت زرد

  • ماشین سازی تبریز : ذوب آهن اصفهان 1395/09/18

    29 کارت زرد