• لیست کارت های عباس عسکري
 • سیاه جامگان : صباي قم 1395/06/25

  96 کارت زرد

 • استقلال خوزستان : سیاه جامگان 1395/09/04

  68 کارت زرد

 • سیاه جامگان : صنعت نفت آبادان 1395/09/12

  53 کارت زرد

 • سیاه جامگان : ماشین سازی تبریز 1395/09/26

  57 کارت قرمز