• لیست کارت های دانيال اسماعيلي فر
  • صباي قم : ذوب آهن اصفهان 1395/06/20

    73 کارت زرد

  • ماشین سازی تبریز : ذوب آهن اصفهان 1395/09/18

    66 کارت زرد

  • ذوب آهن اصفهان : فولاد خوزستان 1395/11/04

    44 کارت زرد