• لیست کارت های وحيد محمد زاده
 • صباي قم : ذوب آهن اصفهان 1395/06/20

  66 کارت زرد

 • نفت تهران : ذوب آهن اصفهان 1395/07/29

  87 کارت زرد

 • ذوب آهن اصفهان : پرسپولیس تهران 1395/09/26

  93 کارت زرد

 • سايپـا تهران : ذوب آهن اصفهان 1395/10/29

  87 کارت زرد

 • گسترش فولاد : ذوب آهن اصفهان 1395/11/09

  81 کارت زرد

 • ذوب آهن اصفهان : صنعت نفت آبادان 1396/01/17

  34 کارت زرد