• لیست کارت های حسين زامهران
  • پدیده خراسان : صنعت نفت آبادان 1395/06/31

    70 کارت زرد

  • صباي قم : پدیده خراسان 1395/08/06

    30 کارت زرد

  • پدیده خراسان : سايپـا تهران 1395/11/09

    25 کارت زرد