• لیست کارت های محمد نژاد مهدي
 • سیاه جامگان : ذوب آهن اصفهان 1395/05/04

  87 کارت زرد

 • استقلال تهران : ذوب آهن اصفهان 1395/06/30

  42 کارت زرد

 • صنعت نفت آبادان : ذوب آهن اصفهان 1395/09/05

  52 کارت زرد

 • تراکتورسازي تبریز : ذوب آهن اصفهان 1395/11/23

  7 کارت زرد