• لیست کارت های ميثم دورقي
  • تراکتورسازي تبریز : استقلال خوزستان 1395/05/04

    55 کارت زرد

  • سپاهان اصفهان : استقلال خوزستان 1395/05/16

    60 کارت زرد