• لیست کارت های بابک حاتمي
 • گسترش فولاد : تراکتورسازي تبریز 1395/08/06

  83 کارت زرد 90 کارت زردوقرمز

 • پيکان تهران : گسترش فولاد 1395/10/23

  50 کارت زرد

 • گسترش فولاد : سايپـا تهران 1395/11/21

  51 کارت قرمز

 • تراکتورسازي تبریز : گسترش فولاد 1396/01/12

  40 کارت زرد