• لیست کارت های بابک حاتمي
  • گسترش فولاد : تراکتورسازي تبریز 1395/08/06

    83 کارت زرد 90 کارت زردوقرمز

  • پيکان تهران : گسترش فولاد 1395/10/23

    50 کارت زرد

  • گسترش فولاد : سايپـا تهران 1395/11/21

    51 کارت قرمز