• لیست کارت های ايوب والي
  • سپاهان اصفهان : فولاد خوزستان 1395/09/04

    59 کارت زرد

  • استقلال خوزستان : فولاد خوزستان 1395/09/19

    72 کارت زرد

  • فولاد خوزستان : سیاه جامگان 1395/11/09

    23 کارت زرد