• لیست کارت های وحيد حمدي نژاد روانقي
 • نفت تهران : سپاهان اصفهان 1395/05/11

  30 کارت زرد

 • نفت تهران : سايپـا تهران 1395/09/04

  47 کارت زرد

 • فولاد خوزستان : نفت تهران 1395/09/11

  5 کارت زرد

 • نفت تهران : استقلال تهران 1395/10/23

  14 کارت زرد

 • تراکتورسازي تبریز : نفت تهران 1396/02/14

  29 کارت زرد