• لیست کارت های ميلاد اسفيني فراهاني
  • نفت تهران : ماشین سازی تبریز 1395/06/31

    88 کارت زرد

  • نفت تهران : استقلال تهران 1395/10/23

    93 کارت زرد

  • ماشین سازی تبریز : نفت تهران 1395/11/30

    44 کارت زرد