• لیست کارت های مهرداد کفشگري
  • پدیده خراسان : سیاه جامگان 1395/05/10

    45 کارت زرد

  • پدیده خراسان : پيکان تهران 1395/07/30

    69 کارت زرد

  • استقلال تهران : پدیده خراسان 1395/09/25

    55 کارت زرد