• لیست کارت های مهرداد قنبري
  • ذوب آهن اصفهان : استقلال خوزستان 1395/08/07

    63 کارت زرد