• لیست کارت های مهرداد طهماسبي
  • پرسپولیس تهران : فولاد خوزستان 1395/05/11

    70 کارت زرد