• لیست کارت های مهدي مومني لاريمي
 • تراکتورسازي تبریز : استقلال خوزستان 1395/05/04

  35 کارت زرد

 • گسترش فولاد : استقلال خوزستان 1395/09/25

  44 کارت زرد

 • پيکان تهران : استقلال خوزستان 1395/11/26

  63 کارت زرد

 • پرسپولیس تهران : استقلال خوزستان 1395/12/19

  93 کارت زرد 94 کارت زردوقرمز