• لیست کارت های مهدي مومني لاريمي
  • تراکتورسازي تبریز : استقلال خوزستان 1395/05/04

    35 کارت زرد

  • گسترش فولاد : استقلال خوزستان 1395/09/25

    44 کارت زرد

  • پيکان تهران : استقلال خوزستان 1395/11/26

    63 کارت زرد