• لیست کارت های مهدي کياني
  • ماشین سازی تبریز : تراکتورسازي تبریز 1395/05/21

    86 کارت زرد

  • گسترش فولاد : تراکتورسازي تبریز 1395/08/06

    32 کارت زرد

  • تراکتورسازي تبریز : ماشین سازی تبریز 1395/11/08

    72 کارت زرد 72 کارت زردوقرمز