• لیست کارت های مهدي کياني
 • ماشین سازی تبریز : تراکتورسازي تبریز 1395/05/21

  86 کارت زرد

 • گسترش فولاد : تراکتورسازي تبریز 1395/08/06

  32 کارت زرد

 • تراکتورسازي تبریز : ماشین سازی تبریز 1395/11/08

  72 کارت زرد 72 کارت زردوقرمز

 • فولاد خوزستان : تراکتورسازي تبریز 1395/12/20

  8 کارت زرد 75 کارت زردوقرمز

 • صباي قم : تراکتورسازي تبریز 1396/01/18

  50 کارت زرد