• لیست کارت های مهدي رجب زاده
  • ذوب آهن اصفهان : سپاهان اصفهان 1395/07/24

    57 کارت زرد

  • ذوب آهن اصفهان : ماشین سازی تبریز 1396/01/31

    51 کارت زرد