• لیست کارت های مهدي ترابي
  • ذوب آهن اصفهان : سايپـا تهران 1395/05/10

    55 کارت زرد

  • پيکان تهران : سايپـا تهران 1396/02/09

    30 کارت زرد

  • سايپـا تهران : ماشین سازی تبریز 1396/02/14

    41 کارت زرد