• لیست کارت های مگنو باتيستا داسيلوا
 • گسترش فولاد : فولاد خوزستان 1395/06/31

  19 کارت زرد

 • صباي قم : گسترش فولاد 1395/07/30

  70 کارت زرد

 • گسترش فولاد : سپاهان اصفهان 1395/09/11

  82 کارت زرد

 • گسترش فولاد : استقلال خوزستان 1395/09/25

  41 کارت زرد

 • گسترش فولاد : ماشین سازی تبریز 1395/10/29

  84 کارت زرد

 • گسترش فولاد : ذوب آهن اصفهان 1395/11/09

  50 کارت زرد

 • گسترش فولاد : سايپـا تهران 1395/11/21

  59 کارت زرد

 • تراکتورسازي تبریز : گسترش فولاد 1396/01/12

  42 کارت زرد