• لیست کارت های مسعود ابراهيم زاده
  • گسترش فولاد : پدیده خراسان 1395/07/25

    70 کارت زرد

  • پرسپولیس تهران : گسترش فولاد 1395/11/04

    36 کارت زرد 85 کارت زردوقرمز