• لیست کارت های محمدهاشم بيگ زاده
 • پيکان تهران : صباي قم 1395/05/10

  42 کارت زرد

 • فولاد خوزستان : صباي قم 1395/07/23

  93 کارت زرد 93 کارت زردوقرمز

 • صباي قم : پدیده خراسان 1395/08/06

  76 کارت زرد

 • استقلال خوزستان : صباي قم 1395/10/03

  88 کارت زرد

 • تراکتورسازي تبریز : صنعت نفت آبادان 1395/10/28

  85 کارت زرد