• لیست کارت های محمدصادق باراني
  • ماشین سازی تبریز : پيکان تهران 1395/08/06

    12 کارت زرد

  • نفت تهران : پيکان تهران 1395/11/21

    85 کارت زرد