• لیست کارت های محمدصادق باراني
 • ماشین سازی تبریز : پيکان تهران 1395/08/06

  12 کارت زرد

 • نفت تهران : پيکان تهران 1395/11/21

  85 کارت زرد

 • صنعت نفت آبادان : پيکان تهران 1395/12/13

  95 کارت زرد

 • پرسپولیس تهران : پيکان تهران 1396/01/16

  94 کارت قرمز

 • فولاد خوزستان : پيکان تهران 1396/02/14

  32 کارت زرد