• لیست کارت های اکبر صادقي بديع
 • نفت تهران : ماشین سازی تبریز 1395/06/31

  20 کارت زرد

 • پرسپولیس تهران : نفت تهران 1395/07/24

  23 کارت زرد

 • نفت تهران : استقلال خوزستان 1395/11/09

  71 کارت زرد

 • نفت تهران : پرسپولیس تهران 1395/12/15

  24 کارت زرد

 • نفت تهران : سیاه جامگان 1396/01/11

  63 کارت قرمز

 • گسترش فولاد : نفت تهران 1396/01/31

  10 کارت زرد