• لیست کارت های محمد زبير نيک نفس
  • صنعت نفت آبادان : سپاهان اصفهان 1395/05/21

    57 کارت زرد

  • فولاد خوزستان : صنعت نفت آبادان 1395/09/26

    18 کارت زرد

  • صنعت نفت آبادان : فولاد خوزستان 1396/02/09

    91 کارت زرد