• لیست کارت های محمد رضا خانزاده
 • سیاه جامگان : صباي قم 1395/06/25

  93 کارت زرد

 • سیاه جامگان : استقلال تهران 1395/07/24

  67 کارت زرد

 • پيکان تهران : سیاه جامگان 1395/09/19

  88 کارت زرد

 • صنعت نفت آبادان : سیاه جامگان 1396/01/25

  70 کارت زرد