• لیست کارت های محمد رضا خانزاده
  • سیاه جامگان : صباي قم 1395/06/25

    93 کارت زرد

  • سیاه جامگان : استقلال تهران 1395/07/24

    67 کارت زرد

  • پيکان تهران : سیاه جامگان 1395/09/19

    88 کارت زرد