• لیست کارت های محمد حسين مرادمند
 • سايپـا تهران : پدیده خراسان 1395/05/21

  44 کارت زرد

 • فولاد خوزستان : پدیده خراسان 1395/06/26

  43 کارت زرد

 • تراکتورسازي تبریز : پدیده خراسان 1395/09/12

  29 کارت زرد

 • پدیده خراسان : سپاهان اصفهان 1395/10/24

  66 کارت زرد 86 کارت زردوقرمز